U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

LR & PC De Hofgeestruiters

Huishoudelijk reglement van rijvereniging de Hofgeestruiters 2020

Leden

Artikel 1

Leden zijn natuurlijke personen, die zich schriftelijk (e-mail) hebben aangemeld bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur beslist over het bezoek binnen een week na ontvangst van het verzoek. Een afwijzende beslissing dient ter kennis van de verzoeker te worden gebracht met de vermelding dat hiertegen in beroep kan worden gegaan bij de algemene ledenvergadering. Het beroep dient te worden ingesteld binnen een maand na de dag van ontvangst van het bericht van afwijzing. De algemene ledenvergadering beslist over het beroep in haar beroep in de eerstvolgende vergadering.

a.   Leden en toekomstige leden zijn/gaan akkoord met dit huishoudelijk reglement van de Hofgeestruiters na betaling van de contributie.

b.  Het lidmaatschap wordt betaald door de eigenaar maar staat op naam van het paard. 

c.   Hierdoor kunnen met dit paard meerdere personen gebruik maken van de accommodatie zonder extra betaling (maximaal 2 bijrijders + eigenaar per paard)

d.  Indien een eigenaar meerdere paarden heeft, kan deze gebruikmaken van de accommodatie maar is deze verplicht meerdere contributies te betalen. Bijvoorbeeld: Met 2 paarden wordt anderhalf keer bak-lid contributie betaald + vrijwilligers bijdrage. Voor les-lid geldt een andere verdeel tarief.

e.   Leden zijn zelf verantwoordelijk dat eventuele bijrijders op de hoogte zijn van het reglement.

f.   De leden zijn eindverantwoordelijk voor het gedrag van de eventuele bijrijders.

g.   Het is niet toegestaan niet leden met paard/pony mee te nemen/uit te nodigen op het terrein.

h.  Indien de leden toegang verlenen aan niet leden wordt er een waarschuwing gegeven. Het betreffende niet lid moet een bedrag €15 aan de vereniging betalen. Het betreffende toegang verlenende lid is verantwoordelijk voor deze betaling. Indien deze na 14 dagen niet is voldaan wordt deze verhoogd met administratiekosten van €7,50.

i.   Het bestuur is gerechtigd een waarschuwing uit te delen aan de leden indien deze het HGR reglement overtreden. Na 2 waarschuwingen wordt er een boete van €15,- gegeven. Deze dient binnen 7 dagen betaald te zijn.

j.   Bij structurele of zeer ernstige overtreding heeft het bestuur het recht het betreffende lid te schorsen voor een periode van 1 maand. Dit betekend concreet dat in deze periode het betreffende lid geen gebruik mag maken van de accommodatie.

k.    In zeer uitzonderlijke gevallen kan door het bestuur het lidmaatschap beëindigd worden. Dit wordt schriftelijk meegedeeld met motivatie.

l.   Clubterrein is na toestemming van het bestuur voor niet-leden met hun paard toegankelijk.

 

Donateurs

Artikel 2

Donateurs mogen de algemene ledenvergadering bijwonen; ze hebben daar geen stemrecht.

 

Ereleden

Artikel 3

Ereleden genieten dezelfde rechten als de leden, doch zijn vrijgesteld van betalen van contributie.

Contributie

Artikel 4

De contributie te betalen door les-leden en bak-leden, wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks bij de algemene ledenvergadering vastgesteld. Tevens bepaald de algemene ledenvergadering de grootte van het entreegeld.

 

Contributie indeling

Artikel 5

Voor het vaststellen van de te betalen contributie worden de leden en aspirant leden ingedeeld in een aantal categorieën, te weten:

a.   Les-leden (heel jaar, half jaar) Er is 45 keer per jaar een verenigingsles.

b.   Bak-leden (proefmaand*, kwartaal, half jaar, heel jaar)

c.    Donateurs

De contributie dient door de leden voor 15 januari van het lopende boekjaar te worden voldaan. Voor leden die op een andere datum lid worden geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen. Bij niet tijdige bepaling aan de penningmeester kan het verschuldigde door deze geïnd worden en komen de kosten van incassering ten laste van het verantwoordelijke lid.

* proefmaand, nieuwe leden kunnen eenmalig een proefmaand baklidmaatschap aangaan en daarna de proefmaand omzetten in bak of leslid. Proefmaand is een eenmalig baklidmaatschap het is niet verplicht om daarna lid te worden.

 

Contributie voorwaarden

Artikel 6

De contributie wordt niet terugbetaald indien er sprake is van:

a.  Langdurige blessure van paard of ruiter 

b.  Verhuizing paard of ruiter

c.  Verkoop van paard of pony

d.  Schorsing of beëindiging lidmaatschap

e.  Overmacht (zie artikel 15)

Leden mogen, na overleg met, en goedkeuring van het bestuur hun lidmaatschap overdragen aan een nieuw lid (bestuur bemiddelt niet). Bestuur is bevoegd om een uitzondering te maken.

De contributie wordt wel terugbetaald indien er sprake is van:

a.   Overlijden van lid of paard van lid

Bestuur is bevoegd om een uitzondering te maken.
Vrijwilligersbijdrage

Artikel 7

Alle leden, zowel les-leden als bak-leden (uitzondering donateurs), dienen hun steentje bij te dragen door middel van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: helpen bij een wedstrijd of onderhoud aan het terrein.

a.   Van elk jaarlid wordt verwacht dat hij/ zij twee maal per jaar een dagdeel beschikbaar is voor vrijwilligerswerk (een keer bij een activiteit/ wedstrijd en een keer bij onderhoud). Leden met meerdere paarden dienen ook vaker een bijdrage te doen.

b.  Van elk halfjaar lid wordt verwacht dat hij/ zij eenmaal in de periode van lidmaatschap een dagdeel beschikbaar is voor vrijwilligerswerk (een keer bij een activiteit/ wedstrijd of bij onderhoud). Leden met meerdere paarden dienen ook vaker een bijdrage te doen.

c.   Een lid dat een kwartaal- of proefmaand lidmaatschap heeft hoeft geen bijdrage te doen voor vereniging.

d.  Het bestuur zal aangeven wanneer en waarvoor hulp nodig is. Onderling ruilen mag. 

e.   Het vrijwilligerswerk kan tevens door anderen waargenomen worden. Bijvoorbeeld ouders of bijrijder.

f.   Bij het niet uitvoeren van de vrijwillige bijdrage (s) wordt na afloop een boete van € 50,00 per paard in rekening gebracht.

g. Het lidmaatschap kan alleen verlengt worden indien de vrijwillige bijdrage is voldaan of de boete is betaald..

h.  Het bestuur heeft de voorkeur aan hulp in plaats van boete in geld.

 

Voorzitter

Artikel 8

De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen en tekent de stukken indien nodig.

a.   De voorzitter leidt de vergaderingen volgens de agenda en fiatteert de notulen

b.  De voorzitter geeft de gelegenheid aan de leden om hun mening te geven t.a.v. elk agendapunt

c.   Indien een lid zich niet houdt aan het onderwerp of zich misdraagt, is de voorzitter bevoegd dit lid het woord te ontnemen

d.  De voorzitter kan de vergadering schorsen zolang als dit nodig is i.v.m . het aan de orde zijnde agendapunt. Op verzoek van de meerderheid der aanwezige leden dient de vergadering onmiddellijk hervat te worden.

e.   Het mede organiseren en aanwezig zijn van/op wedstrijden.

f.   Alles, dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden behoort en onder zijn/haar verantwoordelijkheid dient plaats te vinden.

 

Ledenvergadering

Artikel 9

De algemene ledenvergadering kan slechts beslissen over de zaken, die op de agenda van de betreffende vergadering staan.

 

Bestuursvergadering

Artikel 10

a.   Een bestuursvergadering wordt bijeen geroepen op verzoek van de voorzitter of tenminste 2 andere bestuursleden.

 

b.  Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, die belast is met:

1.  Het samenstellen van de notulen van de bestuur- en ledenvergaderingen;

2.  Het tijdig uitnodigen van de te houden en van agenda voorziene bestuur- en leden vergaderingen;

3.  Het voeren van de correspondentie namens bestuur en leden;

4.  Het bijhouden van het archief;

5.  Het opstellen van een jaarverslag, waarin opgenomen o.a. de diverse activiteiten van de vereniging.

6.  Het mede organiseren en aanwezig zijn van/op wedstrijden.

7.  Alles, dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden behoort en onder zijn/haar verantwoordelijkheid dient plaats te vinden.

 

c.   Het bestuur kiest uit zijn midden een penningmeester die belast is met;

1.  Het bijhouden van het register van leden, donateurs, ereleden en sponsoren.

2.  Het beheren der financiële middelen van de vereniging;

3.  Het innen c.q. doen innen van de contributies van de leden, bakgebruikers, en donateurs, evenals andere inkomsten.

4.  Het afhandelen van de financiële verplichtingen door de vereniging aangegaan.

5.  Het tijdig voor de betreffende algemene vergadering, bij het bestuur, in te dienen ontwerp rekening en verantwoording van het financieel beheer over dat afgelopen jaar.

6.  Het mede organiseren en aanwezig zijn van/op wedstrijden.

7.  Alles, dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden behoort en onder zijn/haar verantwoordelijkheid dient plaats te vinden.

 

Stemmingen

Artikel 11

Voor de schriftelijke stemmingen wijst de algemene leden vergadering een stembureau aan van twee leden buiten het bestuur.

 

Onderricht

Artikel 12

Regelmatig doch jaarlijks wordt het les c.q. leerprogramma door het bestuur in overleg met de instructeur/trice besproken. De club dient minimaal 24 uur van tevoren de leden ervan op de hoogte te brengen dat een les niet door zal gaan.

Wedstrijden

Artikel 13

a.    Voorwaarden voor het deelnemen aan en het houden van wedstrijden; hier worden de regels nageleefd volgens de KNHS. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot het deelnemen aan wedstrijden.

b.  Ruiters geven zich op voor de wedstrijden. Tot 5 dagen voor de wedstrijd kan er zonder kosten afgezegd worden, maar zodra de startlijst is rond gemaild is startgeld verschuldigd. Bijvoorbeeld: de wedstrijd is op zondag 7 januari dan kan er zonder kosten afgezegd worden tot maandag 1 januari tot middernacht.

c.   Laat afzeggen of niet op komen dagen. Het bestuur stuurt een e-mail met verzoek tot alsnog betalen van het startgeld. Indien er niet binnen 7 dagen betaald wordt stuurt bestuur rekening met toeslag van administratiekosten (+ €7,50). De ruiter kan de volgende keer alleen starten als het openstaande bedrag is voldaan. Ruiters die dit structureel doen mogen niet meer starten.

d.    Het bestuur is bevoegd om een uitzondering te maken.

Accommodatie

Artikel 14

a.   Indien een lid op andere tijden privé-les krijgt dient deze rekening te houden met andere ruiters

b.  Tijdens de verenigingsles mogen alleen les-leden deelnemen (of onder betaling bak- leden en niet leden)

c.   Toegang tot de rijbaan en terrein hebben alleen les-leden, bak-leden en bijrijdster(s)

d.  Indien meerdere ruiters in de rijbaan aanwezig zijn mag in één derde van de rijbaan gelongeerd/ grondwerk gedaan worden. Longeren mag alleen indien de gehele rijbaan wordt gebruikt. Indien het zand van de rijbaan is “omgewoeld” dient dit aangeharkt te worden.

e.   Mennen met paard/pony en wagen is met toestemming van het bestuur toegestaan in de rijbaan.

f.   Paarden en pony’s mogen niet loslopen/losgegooid worden in de bak (uitzondering zie d)

g.   Het gebruiken van springmateriaal is alleen toegestaan na toestemming van het bestuur. Na gebruik dient materiaal opgeruimd te worden.

h.  Indien een paard/pony mest moet dit meteen opgeruimd worden.

i.   U ontvangt een boete van de penningmeester wanneer een lid zich niet aan de regels houdt.

j.    Indien er materiaal kapot gaat, dient dit gemeld/vergoed te worden aan de  vereniging.

k.   HGR bak/terrein kan exclusief verhuurd worden aan leden of derden voor €75 per dagdeel.

l.    Honden mogen niet loslopen op het terrein. Honden dienen aan de lijn te lopen en eventueel buiten de rijbak aangelijnd vastgelegd te worden. Hondenpoep dient meteen opgeruimd te worden.

m.  Honden zijn niet toegestaan in de rijbaan.

n.   Roken is toegestaan mits de sigarettenpeuken worden opgeruimd in de container of worden meegenomen. Deponeren in het gras of tuin is niet de bedoeling.

 

Trailerstalling

Artikel 15

Op het terrein is het mogelijk om trailers te stallen. De kosten worden bepaald tijdens de algemene ledenvergadering.

Met het stallen van de trailer is de eigenaar akkoord met het huishoudelijk reglement. Een niet lid mag een trailer plaats huren. Trailerstalling is op eigen risico en het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, vandalisme, diefstal en overige aansprakelijkheden.

  1. Trailer plaats huren is per kalenderjaar of vooraf voor een kortere periode

  2. Trailer mag alleen opgehaald worden door de eigenaar (niet toegestaan door andere en/of hekcode doorgeven)

  3. Trailer mag niet opgehaald of gebracht worden tijdens verenigingslessen en wedstrijden. 

Publiciteit

Artikel 16

Het bestuur informeert de leden - zo mogelijk schriftelijk - over voor hen van belang zijnde aangelegenheden. Extern wordt getracht zoveel mogelijk goede publiciteit van het verenigingswerk te verstrekken.

Overmacht

Artikel 17

In het geval van overmacht wordt de nakoming van het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de periode van overmacht, zonder dat leden over en weer tot enige schadevergoeding in aanmerking komen. Het bestuur heeft een zelfstandige bevoegdheid om aan te geven wanneer overmacht van toepassing is. Bijv: Rijbak of verenigingsterrein sluiten bij uitbraak van paardenziekte o.a. Rhino, droes, enzovoort. Het bestuur zal de adviezen van de KNHS volgen indien deze van toepassing zijn (in de regio van de Hofgeestruiters).

Wijzigingen

Artikel 18

Wijzigingen van dit huishoudelijke reglement kunnen door het bestuur tot stand worden gebracht mits de leden op de hoogte zijn gebracht/akkoord zijn gegaan.

Slotbepaling

Artikel 19

Ingeval een of meerdere bepalingen van dit reglement niet duidelijk mochten blijken te zijn, evenals de gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging. Ieder lid van de vereniging heeft na verzoek recht op een exemplaar van dit reglement evenals op de aanvulling c.q. wijzigingen daarop of dient in elk geval op de hoogte gebracht te zijn voor de aangepaste statuten gereed zijn.

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering november 2020. 

Voorzitter Mevrouw S. Bakker- van der Werff                                     

 

Secretaris Mevrouw A. Nederlof                                           

 

Penningmeester Mevrouw Y. de Waard-Doomernik